mmpolytrade preLoader

Общи условия

ММ Политрейд

Общи условия

 

С използването и сърфирането на сайтът на ММ Политрейд, Ви приемате нашите настоящи Общи условия. След приемането им, настоящите условия ще представляват обвързващо споразумение между Вас и ММ Политрейд, отнасящи се използването на уебсайта. Ако не желаете да спазвате тези Общи условия, моля, излезте и не посещавайте този уебсайт.

 

Ако имате въпроси относно нашият уебсайт или общите условия, молим да се свържете с нас.

 

Точност на информацията

 

Въпреки, че информацията, насоките и препоръките на този интернет сайт, наричани по-долу („Информация“) са представени добросъвестно и се смята, че са верни, ние не можем да гарантираме относно нейната пълнота или точност. Ние предоставяме тази „Информация“ добросъвестно, но вие трябва сами да решите дали тя е подходяща за Вашите цели. Не можем да носим отговорност за каквито и да е щети поради използването или вашето разчитане или разбиране на тази „Информация“.

Не поемаме ангажимент да актуализираме или коригираме каквато и да е „Информация“, отнасяща се до предлаганите от нас продукти на нашият уебсайт или в интернет.

С използването на нашият уебсайт, Вие се съгласявате, че използването на каквато и да било „Информация“, получена чрез този уебсайт, е на ваш риск.

НИЕ НЕ ПОЕМАМЕ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТИТЕ ПОСОЧЕНИ В НАШИЯТ УЕБСАЙТ.

Този уебсайт е възможно да бъде посетен извън България, като има възможност за препратки към продукти или услуги, които не са налични във всички страни.

 

Интелектуална собственост

 

Материалите посочени в нашият уебсайт, не могат да се копират, възпроизвеждат, преиздават, качват, публикуват, предават или разпространяват по какъвто и да е начин. Модифицирането на материалите или използването им за каквато и да е друга цел е нарушение на нашите авторски права и други права на собственост. Ако искате разрешение за други употреби на материали, съдържащи се в нашия уебсайт (включително възпроизвеждане и разпространение на копия или копия или връзки към която и да е уеб страница), моля свържете се с нас. Използването на нашите материали на който и да е друг уебсайт или хартиен носител е забранено.

Нашият уебсайт, може да описва продукти, услуги, процеси или технологии, притежавани от нас или трети страни

Никаква част от съдържанието на този уебсайт, не предоставя лиценз, изричен или подразбиращ се, под каквото и да е авторско право, търговска марка, патент или друго право на интелектуална собственост, притежавано от трета страна или от нас.

Забранено е да използвате този уебсайт, за да нарушавате авторските права, търговска марка, патент или други права на интелектуална собственост на ММ Политрейд, нашите партньори или на всяко частно или юридическо лице.

 

Използване на сайта на ММ Политрейд 

 

При използването на нашият уебсайт, Ви молим да проявявате предпазливост, разум и правилна преценка. Отговорност за всички материали, които поставяте или предавате на или чрез този уебсайт е Ваша. Вие се съгласявате, заявявате и гарантирате, че всяка информация, която публикувате или предавате чрез този уебсайт, е достоверна, точна, не е подвеждаща, имате право да я публикувате или предадете, като я предлагате добросъвестно. Такава информация (включително, и без ограничение, данни, текст, софтуер, музика, звук, снимки, графики, видео, съобщения или всякакви други материали), независимо дали е публикувана публично или частно, е Ваша единствена отговорност. Не трябва да изпращате никакви материали на този уебсайт или чрез него, които смятате за поверителни или Ваша или чужда собственост. Всички материали, които изпращате или публикувате на или чрез този уебсайт, ще се считат за поверителни и непатентовани.

Ние си запазваме правото (но не и задължението) по наше собствено усмотрение да откажем или изтрием каквото и да е от вашето съдържание, както и да спрем или прекратим без предизвестие достъпа ви до този уебсайт при нарушение или опит за нарушение на настоящите Общи условия.

 

Промени в общите условия 

 

Ние запазваме своето право да модифицираме нашите Общи условия и свързаните с тях бизнес практики по всяко време и без предварително известие, като публикуваме актуализиран текст и дата, относно влизането в сила на новите Общи Условия в долната част на тази страница. Тези промени ще влязат в сила от датата, на която публикуваме преработена версия на нашия уебсайт. Поради гореизложените факти, Ви съветваме  редовно да преглеждате общите ни условия.

TOP